Author: mrlast

بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرندچو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرارتو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی ملت بزرگ و مظلوم دوست ایران ملت غیرتمند نوع دوستی و احساس مسئولیت نه تنها نسبت به سرنوشت خود که نسبت به...