بیانیه مهم قاسم شعله‌سعدی، موسس راه سوم درباره روی‌دادهای اخیر سیستان و بلوچستان و دعوت به همبستگی ملی در ۱۴ اسفند

بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرندچو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرارتو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی ملت بزرگ و مظلوم دوست ایران ملت غیرتمند نوع دوستی و احساس مسئولیت نه تنها نسبت به سرنوشت خود که نسبت به سرنوشت دیگران ما را در هم نوع… ادامه خواندن بیانیه مهم قاسم شعله‌سعدی، موسس راه سوم درباره روی‌دادهای اخیر سیستان و بلوچستان و دعوت به همبستگی ملی در ۱۴ اسفند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فراخوان