بیانیه برای ملت شریف ایران

[ad_1] به نام یزدانبنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایتمطلقه سقوط… ادامه خواندن بیانیه برای ملت شریف ایران

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دست ھای پنھانی دست بکار شده اند

[ad_1] ملت غارت شده ایراندست ھای پنھانی دست بکار شده اند تا فراخوان قیام سراسری ١۴ مرداد سالروز انقلاب مشروطه و مقارن تحلیف رئیسی را که به قصد بر ھم زدن مراسم تحلیف و ارتقا قیام ملت بپاخاسته توسط بنیانگذار جنبش راه سوم- راه نجات ایران دکتر قاسمشعله سعدی پیشنھاد شده بود را خنثی نمایند… ادامه خواندن دست ھای پنھانی دست بکار شده اند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار