همگرایی اپوزیسیون – اندیشه راه سوم – جهانگیر شادانلو , آریاسب باوند , ماندانا شکری نژاد

آیا اندیشه راه سوم توانایی مدیریت و رهبری اعتراضات در ایران را دارد؟

اندیشه راه سوم – دکتر شکرالله مسیح پور – پوران ناظمی و سعید محمدی