اطلاعیه و فراخوان – سایت دکتر قاسم شعله سعدی

[ad_1]

به نام یزدان
اطلاعیه و فراخوان
✓ ملت رشید ایران، دکتر قاسم شعله سعدی بنیانگذار جنبش راه سوم- راه نجات ایران در
مناسبتهای متعدد از جمله برنامه زنده ی راه سوم- راه نجات ایران ، تلویزیون کانال یک که پنج
شنبه ۳۰/۴/۱۴۰۰ ،ساعت ۳۰:۱۷ پخش شد، فراخوان داد که روز ۱۴/۵ /۱۴۰۰ با قیامی
سراسری مراسم تحلیف -جرثومه ی فساد آیت هللا قتل عام ابراهیم رئیسی- را به عزای جمهوری
اسالمی تبدیل کنیم.
✓ انتخاب ۱۴ مرداد با انگیزه ی یادآوری مبارزات در انقالب مشروطه و نیز با قصد برهم زدن
مراسم تحلیف و پشیمان کردن مسئوالن تقلب و مهندسی انتخابات صورت گرفته است.
✓ اکنون دستهائی دست به کار شدند و با فراخوانی بی نام و نشان، ۱۵ مرداد را برای اعتراض
پیشنهاد نمودند تا هم روند متقلبانه و مهندسی شده ی انتخابات را در روز قبل از آن نهایی کرده
باشند و ملت در برابر عمل انجام شده قرار گیرد وهم مردم را دچار سردرگمی و دوگانگی و
تشتت در هدایت قیام نمایند.
✓ خوشبختانه ملت هوشیار ما با اینگو نه توطئه ها آشنا می باشند و نقشه های پلیدی که سعی در
منحرف کردن مبارزات ملت به پا خاسته ی ایران دارند، را نقش برآب خواهند کرد.
✓ بنابراین همدل و همصدا ۱۴ مرداد را با قیامی سراسری به روز دفن جمهوری اسالمی بدل
خواهیم کرد.
شورای هماهنگی منشور مشترک ملی جنبش راه سوم – راه نجات ایران
۱۴۰۰/۵/۵

[ad_2]

منبع

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *