آیا اندیشه راه سوم توانایی مدیریت و رهبری اعتراضات در ایران را دارد؟

رابطه اندیشه راه سوم با مردم گرسنه که در آبان ماه 98 به خیابان آمدند، چگونه تعریف می شود؟