اندیشه راه سوم – دکتر شکرالله مسیح پور – پوران ناظمی و سعید محمدی